Kế hoạch phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Cuộc thi “Tuổi  trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh năm 2018

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG

Cuộc thi “Tuổi  trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

 

         Thực hiện quyết định số 704/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/03/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về ban hành thể lệ Cuộc thi “Tuổi  trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018” và Kế hoạch 95/KH-BGD&ĐT ngày 14/3/2018 tổ chức cuộc thi.

         Công văn 1024/ BGD&ĐT-GDCTHSSV ngày 16/03/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về triển khai cuộc thi, phát động Cuộc thi “Tuổi  trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”.

         Công văn 365/SGD&ĐT-CTTT về tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi  trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”.

Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai phát động cuộc thi như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

           - Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05/CT-TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

          - Chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng SCVN, 87 năm thành lập Đoàn TNCSHCM. 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          - Tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, điển hình về người tốt, việc tốt   trong học tập, rèn luyện.

         - Yêu cầu học sinh các lớp tham gia đầy đủ, có chất lượng;  giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn, đôn đốc học sinh tham gia.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC. ĐỐI TƯỢNG

1. Nội dung

1.1. Những lời dạy chảu Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong Di chúc của Hồ Chí Minh.

1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh với, biển, đảo Việt Nam.

1.3. Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương Hồ Chí Minh .

1.4. Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 32 năm đổi mới, những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

2. Hình thức

2.1.  Vòng thi thứu nhất: Thi trắc nghiệm.

 - Thí sinh làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên trang điện tử

http://hocvalamtheobac.vn

Tổng cộng 04 tuần thi

Tuần 1: Từ 10h ngày 23/3/2018 đến 22h ngày 1/4/2018

Tuần 2: Từ 9h ngày 2/4/2018 đến 22h ngày 8/4/2018

Tuần 3: Từ 9h ngày 9/4/2018 đến 22h ngày 15/4/2018

Tuần 4: Từ 9h ngày 16/4/2018 đến 22h ngày 22/4/2018

- Thời gian thi vòng 1: 10 phút

- Tổng điểm tối đa 200đ

2.2.  Vòng thi thứ hai: Thi tự luận.

  Theo hướng dẫn của thể lệ

2.3.  Vòng thi thứ ba: Thi chung kết.

  Theo hướng dẫn của thể lệ (Gửi kèm và trên cổng thông tin điên tử nhà trường)

3. Đối tượng dự thi

 - Học sinh THPT

 - Bắt buộc đối với học sinh khối 10,11; khuyến khích học sinh khối 12 tham gia.

4. Cách thức đăng nhập và các quy định chung

    Như trong thể lệ cuộc thi (Nếu có vướng mắc trao đổi Đ/C Tân hướng dẫn)

III. GIẢI THƯỞNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỈ LUẬT

  1. Giải thưởng

Theo thể lệ cuộc thi

  1. Khen thưởng

Công điểm thi đua đối với GVCN, tập thể lớp thực hiện tốt

  1. Kỉ luất

Trừ điểm thi đua đối với GVCN, tập thể lớp thực hiện không tốt

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Lãnh đạo nhà trường

           - Xây dựng kế hoạch, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

    - Đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thi

 2. Đoàn thanh niên

  - Phát động cuộc thi ( 9h ngày 23/3/2018).

  - Phối hợp với GVCN hướng dẫn triển khai cho học sinh thi.

 3. Giáo viên chủ nhiệm:

  - Hướng dẫn triển khai cho học sinh của lớp thi (từ 10h ngày 23/3/2018)

  - Quản lý học sinh thi, báo cáo kết quả nhanh từng vòng thi về số lượng, chất lượng học sinh dự thi.

     Trên đây là kế hoạch phát động Cuộc thi “Tuổi  trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”, đề nghị ĐTN, GVCN, học sinh nghiêm túc  thực hiện./.

Tài liệu đính kèm:

Kế hoạch thi Học tập làm theo tấm gương HCM.docx

356-SGD_DT-CTTT.pdf

125_TB_BGDDT thay doi.PDF

 

Bài tin liên quan

Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai
Địa chỉ: Cam Đường - TP Lào Cai - Lào Cai
Email: thptlaocai4@laocai.edu.vn    -  
Điện thoại: 02143852092
Website thuộc quyền quản lí của trường THPT số 4 TP Lào Cai